Fotowoltaika, Panele, Inwertery, Montaż

DOTACJA KAWKA BIS – POZNAŃ BUDŻET PROGRAMU WYNOSI 10 MLN ZŁ.
Nabór wniosków do 31 lipca 2023.

Kto może skorzystać z miejskiej dotacji?

Bezzwrotna dotacja przysługuje wszystkim mieszkańcom Poznania, którzy do ogrzewania swoich nieruchomości mieszkaniowych wciąż wykorzystują tak zwane kopciuchy. Wsparcie mogą także uzyskać wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy, osoby prawne, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

W programie można uzyskać dofinansowanie na likwidację pozaklasowego pieca w przypadku zmiany na:
• ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe bądź ogrzewanie elektryczne,
• pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową,
• pompę ciepła łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną.
Uwaga: nie są dotowane same instalacje fotowoltaiczne oraz rozbudowa już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Ile wynoszą dofinansowania?

Uzyskać można nawet 100% dofinansowania kosztów wymiany „kopciucha”. Limity wysokości zwrotu kosztów wynoszą odpowiednio:
• 15 000 zł w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe,
• 25 000 zł w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego i paneli fotowoltaicznych – nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni,
• 30 000 zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) – (nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni),
• 40 000 zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) i panele fotowoltaiczne – nie więcej niż 400 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.
Od 1 stycznia 2024 r. posiadaczom starych bezklasowych pieców centralnego ogrzewania będzie grozić kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Jest to zatem najwyższa pora, aby postarać się o dofinansowanie na wymianę „kopciucha”.

Ważne informacje dodatkowe:

Działaniami wspieranymi będzie likwidacja sprawnych palenisk na węgiel, drewno, brykiety lub innego typu biomasę, w tym piece, kotły, kominki stanowiące trwałe wyposażenie lokali mieszkalnych / nieruchomości mieszkalnych.
Uwaga!

Sprawne źródło ciepła na paliwa stałe, musi być wpisane lub zgłoszone jako zainstalowane i eksploatowane do centralnej ewidencji emisyjności budynków!

Kto może złożyć wniosek:

Program KAWKA BIS przeznaczony jest dla:
1) podmiotów, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności dla:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Możesz ubiegać się o dotację jeżeli:

 • jesteś najemcą lub właścicielem/ współwłaścicielem lokalu mieszkalnego / nieruchomości mieszkalnej w Poznaniu (masz umowę najmu, akt własności),
 • sytuacja prawna ww. lokalu mieszkalnego / nieruchomości mieszkalnej jest uregulowana,
 • masz zgodę właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości na zmianę sposobu ogrzewania, złożenie wniosku o dotację oraz jej udzielenie,
 • w lokalu mieszkalnym / nieruchomości mieszkalnej jest sprawne źródło ciepła na paliwa stałe, stanowiące trwałe wyposażenie nieruchomości, wpisane lub zgłoszonego jako zainstalowane i eksploatowane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  Zalecane jest wypracowanie porozumienia np. w ramach wspólnoty i złożenie jednego wniosku dla kompleksowej i jednorodnej modernizacji systemu grzewczego.

Po otrzymaniu dotacji trzeba ją rozliczyć do 31.10 tego samego roku kalendarzowego.
Jeżeli planuje się przebudowę uciążliwego źródła ciepła, najlepiej wyprzedzająco rozpocząć przygotowania jej w roku poprzedzającym planowane złożenie wniosku o dofinansowanie.

Prawidłowo wypełniony i złożony wniosek musi spełniać następujące warunki:

• wniosek musi być złożony w terminie,
• wniosek musi być złożony w formie pisemnej,
• wniosek musi być złożony wraz z wymaganymi załącznikami,
• wniosek musi być złożony przez osobę uprawnioną,
• wniosek musi być wypełniony na właściwym formularzu,
• wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę lub uprawnionych Wnioskodawców,
• wniosek musi zawierać informacje zgodne ze stanem faktycznym,
• z wniosku musi wynikać możliwość określenia parametrów zużywanego paliwa.

Dokumentacja do rozliczenia:

 1. Ogrzewanie pompą ciepła:
  a) protokół realizacji zadania;
  b) faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia umowy dotacyjnej z Miastem Poznaniem);
  c) umowa na dostawę energii elektrycznej lub ostatnia faktura za energię elektryczną;
  d) karta gwarancyjna nowego źródła ciepła;
  e) dokument potwierdzający likwidację dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stale;
  f) zdjęcia dokumentujące wykonanie zadania;
  g) zgłoszenie projektu robot geologicznych – jeśli dotyczy (w przypadku gruntowej pompy ciepła).
 2. Panele fotowoltaiczne (łącznie z pkt 3 lub 4, jeśli dotyczy):
  a) protokół realizacji zadania;
  b) faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia umowy dotacyjnej z Miastem Poznaniem);
  c) informacja o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci;
  d) zdjęcia dokumentujące wykonanie zadania.
  Datą złożenia rozliczenia jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania.
  Jeżeli rozliczenie zawiera braki formalne, które nie pozwalają na jego weryfikację, beneficjent zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia rozliczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
  Przekazanie środków z udzielonej dotacji następuje po pozytywnej weryfikacji rozliczenia.
  Negatywna weryfikacja rozliczenia nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie ani wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  Dotujący zastrzega sobie prawo do możliwości oględzin nieruchomości w trakcie weryfikacji rozliczenia przez upoważnionego przedstawiciela Prezydenta Miasta Poznania w celu sprawdzenia stanu faktycznego.
  Kontrola trwałości!
  Dotujący zastrzega sobie prawo do możliwości przeprowadzenia kontroli trwałości zrealizowanego zadania w okresie pięciu lat od dnia pozytywnej weryfikacji rozliczenia dotacji.
  W przypadku nieprzestrzegania zapisów umowy dotacyjnej lub nieudostępnienia nieruchomości w celu kontroli trwałości zadania przyznana dotacja podlega zwrotowi na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.